L3S – Privacyverklaring

Privacyverklaring 

Les 3 Seaux  hecht  veel  waarde  aan  de  bescherming  van  uw

persoonsgegevens.  In  deze  Privacyverklaring  willen  we  heldere  en  transparante  informatie  geven  over  hoe  wij  omgaan  met  persoonsgegevens.

Wij  doen  er  alles  aan  om  uw  privacy  te  waarborgen  en  gaan  daarom  zorgvuldig  om  met  persoonsgegevens.  Les 3 Seaux  houdt  zich  in  alle  gevallen  aan  de  toepasselijke  wet en  regelgeving,  waaronder  de  Algemene  Verordening  Gegevensbescherming.
Dit  brengt  met  zich  mee  dat  wij  in  ieder  geval:

 • Uw persoonsgegevens  verwerken  in  overeenstemming  met  het  doel  waarvoor  deze  zijn  verstrekt,  deze  doelen  en  type  persoonsgegevens  zijn  beschreven  in  deze  privacyverklaring
 • Verwerking van  uw  persoonsgegevens  beperkt  is  tot  enkel  die  gegevens  welke

minimaal  nodig  zijn  voor  de  doeleinden  waarvoor  ze  worden  verwerkt;

 • Vragen om  uw  uitdrukkelijke  toestemming  als  wij  deze  nodig  hebben  voor  de

verwerking  van  uw  persoonsgegevens;

 • Passende technische en  organisatorische  maatregelen  hebben  genomen zodat  de

beveiliging  van  uw  persoonsgegevens  gewaarborgd  is;

 • Geen persoonsgegevens  doorgeven  aan  andere  partijen,  tenzij  dit  nodig  is  voor

uitvoering  van  de  doeleinden  waarvoor  ze  zijn  verstrekt;

 • Op de hoogte  zijn  van  uw  rechten  omtrent  uw  persoonsgegevens,  u  hierop  willen  wijzen  en  deze

Indien  u  na  het  doornemen  van  onze Privacyverklaring,  of  in  algemenere  zin,  vragen  heeft  hierover  of  contact  met  ons  wenst  op  te  nemen  kan  dit  via  de  contactgegevens  onder  aan  dit  document.

Persoonsgegevens  die  wij  verwerken

Les 3 Seaux  verwerkt  je  persoonsgegevens,  doordat  je  gebruik  maakt  van

onze  diensten  en/of  omdat  je  deze  gegevens  zelf  aan  ons  verstrekt.

Hieronder  vind  je  een  overzicht  van  de  persoonsgegevens  die  wij  verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Contactgegevens (E mailadressen)  en  naam  en  functie  van  de

contactpersonen

 • Werk gerelateerde informatie
 • Adresgegevens
 • Locatiegegevens

Bovenstaande  betekent  concreet  dat  wij  u  persoonsgegevens  gebruiken  voor

marketingdoeleinden  of  berichten  over  onze  diensten,  als  wij  daarvan  denken  dat  deze  voor  u  van  belang  kunnen  zijn.  Het  kan  ook  gebeuren  dat  wij  contact

met  u  opnemen  om  feedback  te  vragen  over  diensten

die  door  ons  zijn  verleend  of  voor  markt of  andere  onderzoeksdoeleinden.

 

 

Bijzondere  en/of  gevoelige  persoonsgegevens  die  wij  verwerken

Onze  website  en/of  dienst  heeft  niet  de  intentie  gegevens  te  verzamel

en  over  websitebezoekers  die  jonger  zijn  dan  16  jaar.  Tenzij  ze  toestemming  hebben  van  ouders  of  voogd.  We  kunnen  echter  niet  controleren  of  een  bezoeker  ouder  dan  16  is.  Wij  raden  ouders  dan  ook  aan  betrokken  te  zijn  bij  de  online  activiteiten  van  hun  kinderen,  om  zo  te  voorkomen  dat  er  gegevens  over  kinderen  verzameld  worden  zonder  ouderlijke toestemming.  Als  je  er  van  overtuigd  bent  dat  wij  zonder  die  toestemming  persoonlijke  gegevens  hebben  verzameld  over  een  minderjarige,  neem  dan  contact  met  ons  op  via

info@les3seaux.nl,  dan  verwijderen  wij  deze  informatie.

Met  welk  doel  en  op  basis  van  welke  grondslag  wij  persoonsgegevens  verwerken

Les 3 Seaux  verwerkt  jouw  persoonsgegevens  voor  de  volgende  doelen:

 • Toezenden van
 • Het afhandelen  van  een  betaling
 • Verzenden van  onze  nieuwsbrief
 • .Je te  kunnen  e-mailen  indien  dit  nodig  is  om  onze  dienstverlening  uit  te

kunnen  voeren

 • Les 3 Seaux analyseert  jouw  gedrag  op  de  website  om  daarmee  de  website  te  verbeteren  en  het  aanbod  van  producten  en  diensten  af  te  stemmen  op  jouw
 • Les 3 Seaux verwerkt  ook  persoonsgegevens  als  wij  hier  wettelijk  toe

verplicht  zijn.

 

Geautomatiseerde  besluitvorming

Les 3 Seaux  neemt  niet  op  basis  van  geautomatiseerde  verwerkingen

besluiten  over  zaken  die  aanzienlijke  gevolgen  kunnen  hebben  voor  personen.  Het  gaat  hier om besluiten  die  worden  genomen  door  computerprogramma’s  of

systemen,  zonder  dat  daar  een  mens  (bijvoorbeeld  een  medewerker die  werkzaam  is  voor Les 3 Seaux )  tussen  zit.

Hoe  lang  we  persoonsgegevens  bewaren

Les 3 Seaux  bewaart  je  persoonsgegevens  niet  langer  dan  strikt  nodig  is  om

de  doelen  te  realiseren  waarvoor  je  gegevens  zijn  of  worden  verzameld  of

voor  de  periode  dat  je  je zelf  hebt  aangemeld.

Binnen  de  EU 

Wij  verstrekken  geen  persoonsgegevens  aan  partijen  welke  gevestigd  zijn  buiten  de  EU.

Verwerking  binnen  de  EER

Wij  zullen  de  persoonsgegevens  alleen  verwerken  binnen  de  Europese  Economische  Ruimte,  behalve  als  u  hierover  met  ons  andere  schriftelijke  afspraken  overeenkomt.  Uitzondering

hierop  zijn  situaties  waarin  wij  contactmomenten  via  onze  website  en/of  social  me-

dia  pagina’s  (zoals  Facebook  en  LinkedIn)  in  kaart  willen  brengen.  Denk  hierbij  aan  bijvoorbeeld  bezoekersaantallen  en  opgevraagde  webpagina’s.  Uw  gegevens  worden  door  derden  buiten  de  EU  opgeslagen  wanneer  gebruik  wordt  gemaakt  van  Google  Analytics,  LinkedIn  of  Facebook.  Deze  partijen  zijn  ‘EU VS  Privacy  Shield’

gecertificeerd,  zodat  zij  zich  moeten  houden  aan  de  Europese  privacyregelgeving.  Overigens  betreft  dit  slechts  een  beperkt  aantal  gevoelige  persoonsgegevens,  met  name  uw  IP adres.

Verstrekking  aan  derden 

In  het  kader  van  onze  dienstverlening  kunnen  wij  gebruik maken  van  diensten  van  derden,  bijvoorbeeld  als  deze  derden  over  specialistische  kennis  of  middelen  beschikken,  die  wij  niet  in  huis  hebben.  Dit  kunnen  zogenaamde  verwerkers  of  sub  verwerkers zijn,  die  op  basis  van  de  exacte  opdrachtverstrekking  de  persoonsgegevens  zullen  verwerken.  Andere  derden  die  weliswaar  strikt  genomen  geen  verwerker  zijn  van  de  persoonsgegevens, maar  daar  wel  inzage  in  hebben  of  kunnen  hebben,  zijn  bijvoorbeeld  onze  systeembeheerder,  leveranciers  of  hostingpartijen  van  onlinesoftware,  of  adviseurs  wiens  advies  wij  betreffende de opdracht  inwinnen.  Als  het  inschakelen  van  derden  tot  gevolg  heeft  dat  zij  toegang  hebben  tot  de  persoonsgegevens  of  die  zij  zelf  vastleggen  en/of  anderszins  bewerken,  zullen  wij  met

die  derden  (schriftelijk)  overeenkomen  dat  zij  alle  verplichtingen  van  de  AVG  zullen  naleven.  Uiteraard  zullen  wij  alleen  derden  inschakelen  van  wie  wij  kunnen  en  mogen  uitgaan  dat  zij  betrouwbare  partijen  zijn  die  adequaat  met  persoonsgegevens  omgaan  en  overigens  de  AVG  kunnen  en  zullen  naleven.  Dit  houdt  onder  meer  in  dat  deze  derden  uw  persoonsgegevens  slechts  mogen  verwerken  voor  de  hiervoor  genoemde  doeleinden.  Uiteraard  kan  het  ook  zo  zijn  dat  wij  uw  persoonsgegevens  aan  derden  moeten  verstrekken  in  verband  met  een  wettelijke  verplichting.

Wij  zullen  in  geen  enkel  geval  uw  persoonsgegevens  zonder  uw  expliciete  toestemming  aan  derden  verstrekken  voor  commerciële of  goede  doelen.

Beveiliging 

Les 3 Seaux  neemt  de  bescherming  van  jouw  gegevens  serieus  en  neemt

passende  maatregelen  om  misbruik,  verlies,  onbevoegde  toegang,  ongewenste

openbaarmaking  en  ongeoorloofde  wijziging  tegen  te  gaan.

Wij  hebben  passende  technische  en  organisatorische  maatregelen  genomen  om  persoonsgegevens  van  u  te  beschermen  tegen  onrechtmatige  verwerking.

Wij  verplichten  onze  medewerkers  en  eventueel  derden  die  noodzakelijkerwijs  toegang  hebben  tot  de  persoonsgegevens  tot  geheimhouding.  Verder  dragen  wij  er  zorg  voor  dat  onze  medewerkers  overigens  een  juiste  en  volledige  instructie  hebben  gekregen  over  de  omgang  met  persoonsgegevens  en  dat  zij  afdoende  bekend  zijn  met  de  verantwoordelijkheden  en  verplichtingen  van  de  AVG.  Als  jij  het  idee  hebt  dat  jouw  gegevens  toch  niet  goed  beveiligd  zijn  of  er  aanwijzingen  zijn  van  misbruik,  neem  dan  contact  op  met  ons  via  info@les3seaux.nl.

Gegevens  inzien,  aanpassen  of  verwijderen

Je  hebt  het  recht  om  je  persoonsgegevens  in  te  zien,  te  corrigeren  of  te  verwijderen.

Daarnaast  heb  je  het  recht  om  je  eventuele  toestemming  voor  de  gegevensverwerking  in  te  trekken  of  bezwaar  te  maken  tegen  de  verwerking  van  jouw  persoonsgegevens door  Les 3 Seaux  en  heb  je  het  recht  op  gegevensoverdraagbaarheid.  Dat  betekent

dat  je  bij  ons  een  verzoek  kan  indienen  om  de  persoonsgegevens  die  wij  van  jou  beschikken  in  een  computerbestand  naar  jou  of  een  ander,  door  jou  genoemde  organisatie te  sturen.

Je  kunt  een  verzoek  tot  inzage,  correctie,  verwijdering,  gegevensoverdraging  van  je

persoonsgegevens  of  verzoek  tot  intrekking  van  je  toestemming  of  bezwaar  op  de

verwerking  van  jouw  persoonsgegevens  sturen  naar info@les3seaux.nl

Om  er zeker  van  te  zijn  dat  het  verzoek  tot  inzage  door  jou  is  gedaan,  vragen  wij  jou  een  kopie  van  je  identiteitsbewijs  met  het  verzoek  mee  te  sturen.  Maak  in  deze  kopie  je  pasfoto,  MRZ  (machine  readable  zone,  de  strook  met  nummers  onderaan  het  paspoort),  paspoortnummer  en  Burgerservicenummer  (BSN)  zwart.  Dit  ter  bescherming  van  je  privacy.

We  reageren  zo  snel  mogelijk,  maar  binnen  vier  weken,  op  jouw  verzoek  .

Les 3 Seaux  wil  je  er  tevens  op  wijzen  dat  je  de  mogelijkheid  hebt  om  een

klacht  in te  dienen  bij  de  nationale  toezichthouder,  de  Autoriteit  Persoonsgegevens.  Dat  kan  via  de  volgende  link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet de autoriteit persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Les 3 Seaux  kan  van  tijd  tot  tijd  om  uiteenlopende  redenen  veranderingen,

aanvullingen  of  wijzigingen  aanbrengen  in  haar  privacyverklaring.  De  meest  actuele

privacyverklaring  is  te  allen  tijde  in  te  zien  op  de  website van Les 3 Seaux.

Deze  versie  is  opgesteld  in  mei  2018. De  informatie  op  deze  website  is  uitsluitend  bedoeld  als  algemene  informatie.  Er  kunnen  geen  rechten  aan  deze  gegevens  worden  ontleend.  Les 3 Seaux  is  niet  aansprakelijk  voor  schade,  welke  kan  ontstaan  als  gevolg  van  onjuiste  of  incomplete  informatie  op  deze  website.

Vragen 

Wij  hopen  u  met  deze  verklaring  een  helder  beeld  te  hebben  gegeven  van  ons  privacy  beleid.  Als  u  naar  aanleiding  van  ons  Privacyverklaring  nog  vragen  of  opmerkingen  hebben,  dan  horen  wij  dat  graag.  Eerste  aangespreekpunt  voor  privacyaspecten  bij  Les 3 Seaux  is  Percy Timmers  / info@les3seaux.nl

 

Contactgegevens 

Les 3 Seaux
Bassinkade 11 +12

6211  AL  Maastricht

+31  (0)43  3212038

www.les3seaux.nl